Temporary Academic Staff

Jayamini Jayasundara
Jayamini Jayasundara

Temporary Instructor

jayaminij@eng.pdn.ac.lk

Isuru Pamuditha Thilakasiri
Isuru Pamuditha Thilakasiri

Temporary Instructor

isurupt@eng.pdn.ac.lk

Thilina Dissanayake
Thilina Dissanayake

Temporary Instructor

thilinald@eng.pdn.ac.lk

Sachintha Kavishan
Sachintha Kavishan

Temporary Instructor

kavishan@eng.pdn.ac.lk

Oshadhi Rajapakshe
Oshadhi Rajapakshe

Temporary Instructor

oshadhi@eng.pdn.ac.lk

Isuri Devindi
Isuri Devindi

Temporary Instructor

e17058@eng.pdn.ac.lk

Ravisha Rupasinghe
Ravisha Rupasinghe

Temporary Instructor

e17296@eng.pdn.ac.lk

Shakthi Perera
Shakthi Perera

Temporary Instructor

e17245@eng.pdn.ac.lk

Past Temporary Academic Staff


Kavindu Herath
Kavindu Herath

Temporary Instructor

kavindu@eng.pdn.ac.lk

Nishankar Sathiyamohan
Nishankar Sathiyamohan

Temporary Instructor

e17230@eng.pdn.ac.lk

Keshawa Ratnayake
Keshawa Ratnayake

Temporary Instructor

e17290@eng.pdn.ac.lk

Sashini Liyanage
Sashini Liyanage

Temporary Instructor

e17190@eng.pdn.ac.lk

Isuru Madugalla
Isuru Madugalla

Temporary Lecturer

isurumadugalla@eng.pdn.ac.lk

Rashmi Wimansa Neelawathura
Rashmi Wimansa Neelawathura

Temporary Instructor

rwimansa@eng.pdn.ac.lk

Thushara Bandara
Thushara Bandara

Temporary Instructor

thusharab@eng.pdn.ac.lk

Dinindu Thilakarathna
Dinindu Thilakarathna

Temporary Instructor

dininduwm@eng.pdn.ac.lk

Imesh Ekanayake
Imesh Ekanayake

Temporary Instructor

imeshuek@eng.pdn.ac.lk

Poornima Lankani
Poornima Lankani

Temporary Instructor

lankaniperera@eng.pdn.ac.lk

Dilshani Karunarathna
Dilshani Karunarathna

Temporary Instructor

dilshanik@eng.pdn.ac.lk

Nuwan Jaliyagoda
Nuwan Jaliyagoda

Temporary Instructor

nuwanjaliyagoda@eng.pdn.ac.lk

Keshara Weerasinghe
Keshara Weerasinghe

Temporary Instructor

kesharaw@eng.pdn.ac.lk

Amila Indika
Amila Indika

System Administrator

amilaindika@eng.pdn.ac.lk

Arjuna Thennakoon
Arjuna Thennakoon

Temporary Instructor

arjunat@eng.pdn.ac.lk

Kalani Hansima
Kalani Hansima

Temporary Lecturer

kalaniu@eng.pdn.ac.lk

Chathuri Aththanayake
Chathuri Aththanayake

Temporary Instructor

chathurimalee@eng.pdn.ac.lk

Kanchana Jayasinghe
Kanchana Jayasinghe

Temporary Instructor

kc43224jayasinghe@eng.pdn.ac.lk

Anjalee Wanigarathne
Anjalee Wanigarathne

Temporary Instructor

anj.wanigarathne@eng.pdn.ac.lk

Edit Details